Fajewerki - OSP Cisie

Ochotnicza Straż Pożarna w Cisiu
Ochotnicza Straż Pożarna w Cisiu
Przejdź do treści

Menu główne:

Fajewerki

Ciekawostki
Fajerwerki (tzw. wyroby pirotechniczne widowiskowe) to jeden z rodzajów wyrobów pirotechnicznych, który służy do celów rozrywkowych i jest przeznaczony dla konsumentów.
Zawierają materiał bądź mieszaninę materiałów pirotechnicznych, będących jedną z odmian materiałów wybuchowych, przewidzianych do wytwarzania efektów świetlnych
i dźwiękowych.

Ze względu na zawartość materiałów wybuchowych każdy wyrób pirotechniczny, który jest nieodpowiednio używany, może być niebezpieczny!
Na terenie Unii Europejskiej corocznie dochodzi do kilkuset wypadków związanych
z użyciem wyrobów pirotechnicznych!. Zdarzają się również wypadki śmiertelne.
Przyczyną większości wypadków jest nieumiejętne obchodzenie się z fajerwerkami i nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Najczęstsze obrażenia to oparzenia i skaleczenia:
· głowy, w tym urazy oczu, łącznie z utratą wzroku,
· rąk, w tym silne oparzenia i głębokie rany, a nawet urwane palce,
Głośny huk petard może powodować uszkodzenia słuchu. Wypadki mają miejsce zwłaszcza podczas odpalania baterii, rakiet i petard.

Jeśli chcesz uniknąć przykrych zdarzeń i bawić się bezpiecznie, UOKiK i Policja
przestrzegają:
· Nigdy nie pochylaj się nad odpalanymi wyrobami, a unikniesz strzału w twarz (w Europie odnotowano ofiary śmiertelne takich zdarzeń). Odpalaj fajerwerki, stojąc z boku i trzymając źródło ognia w wyciągniętej ręce.
· Zawsze zachowuj bezpieczną odległość - jest ona podana w instrukcji obsługi. Oddal się od wyrobu natychmiast po jego odpaleniu – uchroni cię to przed uderzeniem elementami
wyrzucanymi przez wyrób, oparzeniem czy ogłuszeniem.
· Petard, baterii, rakiet, fontann i innych wyrobów klasy 3 używaj wyłącznie na dużych otwartych przestrzeniach. Sprawdź, czy w pobliżu nie znajdują się drzewa czy linie energetyczne, a zapobiegniesz groźnym pożarom.
· Nie wracaj do wyrobu, który nie zadziałał! Nigdy nie odpalaj go ponownie! Odczekaj co najmniej 15 minut i umieść go w wiadrze z wodą. Nie podchodź wcześniej – jeśli wyrób
zadziała z opóźnieniem uderzy prosto w ciebie.
· Nigdy nie rzucaj petard – możesz w kogoś trafić. Nie odpalaj ich z ręki – możesz stracić palce. Petardy lontowe odpalamy po położeniu na ziemi, draskowe odkładamy na ziemię
natychmiast po odpaleniu.
· Wyroby odpalaj pojedynczo. Nigdy kilka jednocześnie!
· Uważaj na zimne ognie – pręt nagrzewa się do temperatury 650°C. Najlepiej odłóż go do pojemnika z wodą.
· Patyk w rakiecie nie służy do trzymania ani wbijania w ziemię! Jest on wyłącznie stabilizatorem lotu. Rakiety należy odpalać z rur (najlepiej z grubej tektury) zagłębionych w ziemi bądź przytwierdzonych tak, by nie mogły się przewrócić. Należy unikać używania
do tego celu butelek.
· Nie trzymaj fajerwerków w kieszeniach. Nawet tych najmniejszych. Mogą tam wybuchnąć.
· Używaj okularów ochronnych – zapobiegniesz urazom oczu.

Powyższe wskazówki i ostrzeżenia znajdują się również na opakowaniach fajerwerków. Dla każdego z typów wyrobów stosuje się ostrzeżenia stosowne do zagrożeń, dlatego zawsze czytaj instrukcję obsługi i bezwzględnie przestrzegaj jej zaleceń! Nie czytaj instrukcji 5 minut przed północą. Zrób to wcześniej – już w ciągu dnia przygotuj miejsce do odpalania fajerwerków (zwłaszcza rakiet).
Pamiętaj, że niewłaściwie użytkując wyroby pirotechniczne, popełniasz wykroczenie!

Możesz zostać ukarany na podstawie:
· art. 51 k.w. – zakłócenie spokoju, porządku, spoczynku nocnego; sankcje: areszt od 5 do 30 dni, ograniczenie wolności (1 miesiąc) albo grzywna od 20 do 5000 zł;
· art. 82 k.w. – nieostrożne obchodzenie się z ogniem lub naruszanie przepisów przeciwpożarowych; sankcje: areszt od 5 do 30 dni, grzywna od 20 do 5000 zł albo nagana;
· art. 83 k.w. – nieostrożne obchodzenie się z materiałami wybuchowymi, łatwo zapalnymi, wykraczanie przeciwko przepisom o wyrobie, sprzedaży, przechowywaniu, używaniu lub
przewożeniu takich materiałów; sankcje: areszt od 5 do 30 dni, grzywna od 20 do 5000 zł albo nagana.

Jak kupować wyroby pirotechniczne?
· Kupuj wyłącznie od zaufanych sprzedawców.
· Na wyrobie powinna znajdować się instrukcja obsługi w języku polskim i następujące dane:
- nazwa i adres producenta lub importera,
- określenie typu wyrobu (np. bateria, petarda, rakieta),
- klasa wyrobu (kl. 1, 2 lub 3)
- ostrzeżenia.

· Sprawdź czy produkt nie jest uszkodzony. Obudowa wyrobu nie może posiadać żadnych wad mechanicznych (pęknięcia, rozdarcia, wgniecenia, wybrzuszenia). Z wyrobu nie może
wysypywać się materiał pirotechniczny.
· Wyroby pirotechniczne mogą być sprzedawane wyłącznie osobom pełnoletnim! Pamiętaj, że „kto sprzedaje wyroby pirotechniczne osobom niepełnoletnim podlega grzywnie, karze
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”.
· Nabywanie, przechowywanie lub używanie wyrobów pirotechnicznych widowiskowych klasy 1, 2 i 3 nie wymaga uzyskania pozwolenia.
· Obrót tymi wyrobami może się odbywać w pomieszczeniach sklepowych, magazynowych, na zapleczach, ale też w pomieszczeniach sprzedaży doraźnej. Sprzedaż w pomieszczeniach sprzedaży doraźnej może być prowadzona nie dłużej niż 21 dni w roku. Mogą się tam znajdować wyłącznie wyroby pirotechniczne klas 1-3 w ilości do 300 kg brutto. Pomieszczenia takie można lokalizować w tymczasowych obiektach budowlanych  w rozumieniu prawa budowlanego (np. na bazarach czy targowiskach), o ile spełniają wymogi określone w rozporządzeniu.

Najpopularniejsze typy wyrobów pirotechnicznych
Rozróżniamy 3 klasy wyrobów pirotechnicznych przeznaczonych dla konsumentów:
· KLASA 1: wyroby, które podczas działania charakteryzują się bardzo niskim stopniem zagrożenia życia i zdrowia ludzi oraz mienia i środowiska, a także nieistotnym poziomem
hałasu, przeznaczone do użytku w budynkach oraz na zewnątrz budynków;
· KLASA 2: wyroby, które podczas działania charakteryzują się niskim stopniem zagrożenia życia i zdrowia ludzi oraz mienia i środowiska, a także niskim poziomem hałasu, przeznaczone do użytku na zewnątrz budynków;
· KLASA 3: wyroby, które podczas działania charakteryzują się średnim stopniem zagrożenia życia i zdrowia ludzi oraz mienia i środowiska, a także nieszkodliwym dla zdrowia ludzi poziomem hałasu, przeznaczone do użytku wyłącznie na zewnątrz, na dużych, otwartych przestrzeniach.
Organy kontroli i zgłaszanie nieprawidłowości:
Kontrole wyrobów pirotechnicznych prowadzi Inspekcja Handlowa. Informacje o wyrobach niespełniających wymagań można kierować do Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej bądź do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, na adres: dnr@uokik.gov.pl.
Przypadki sprzedaży wyrobów pirotechnicznych nieletnim, niewłaściwego użytkowania wyrobów czy naruszania przepisów dotyczących punktów sprzedaży należy zgłaszać Policji pod numerem 997.
Wyroby pirotechniczne przywożone z państw trzecich podlegają kontroli ze strony Służby Celnej. Służba Celna chroni konsumentów poprzez nadzór nad bezpieczeństwem produktów importowanych na obszar UE. W przypadku nie spełniania wymagań unijnych nie są one dopuszczane do obrotu (mogą zostać cofnięte lub zniszczone).
Ochotnicza Straż Pożarna w Cisiu.
Cisie, ul. Cisiańska 63
42-290 Blachownia
Prezes - Kocher Rafał, tel. 668 363 992
Naczelnik - Hadrian Daniel, tel. 600 818 445
Dane kontaktowe:
e-mail: straz.ospcisie@gmail.com
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego